Tűzvédelmi szabályzat

A lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

 

Az 1996. évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) 3. §-a  illetve a III. fejezetének 15-17. §-a értelmében a magánszemélyeknek az alábbi tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségei vannak:

 

 1. Meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk, illetve meg kell tartatniuk a tulajdonukban, használatukban lévő épületek, lakások, járművel, gépek, berendezések eszközök, és anyagok használatára és működtetésükre vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat.

 

Amennyiben a lakásban tárolt, működtetett elekrtomos berendezés hibájából keletkezik tűz, azért elsősorban a lakás tulajdonosa a felelős, az általa, a gyártóhoz, forgalmazóhoz benyújtott kárigény és annak ügyintézése a lakót terheli.

 

 1. Meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket (részletesen a IX-X. fejezetben)
 2. Kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésükfelügyeletük alatt álló személyek az 1. pontban foglal tűzvédelmi ismereteket megszerezzék, és tevékenységük során ne okozzanak tüzet, vagy közvetlen tűzveszélyt.

 

 1. Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles a tűzoltóságnak ( 105 v. 112 ) jelezni, még akkor is, ha a tüzet eloltották, vagy önmagában megszűnt az égés.

 

 1. Tűzjelzéshez, tűzoltáshoz köteles mindenki ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátani telefonját, hírközlő berendezését, tűzoltásra alkalmas eszközét.

 

 • A szabályzatban foglaltakat maradéktalanul tartsuk be.
 • A gázzal, elektromos árammal működő fűtőtestek, berendezések közvetlen közeléből távolítsuk el a bútorokat, a függyönyöket és az egyéb éghető anyagokat.
 • Az elektromos fűtőtest közvetlenül fali konnektorbe csatlakoztassuk, ne használjunk hosszabbítót, használat után áramtalanítsuk.
 • Az elektromos tűzhelyet használat után áramtalanítsuk.
 • Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, hiszen ez robbanást, tüzet okozhat! Azonnal áramtalanítsunk!!
 • A kenyérpirító, a kávéfőző és az elektromos főzőlap alá mindig tegyünk hő-és tűzálló alátétet!
 • Az ételt felügyelet nélkül SOHA nem hagyjuk a tűzhelyen
 • A lakás elhagyásakor, illetve lefekvés előtt mindig győzödjünk meg arról, hogy az elektromos illetve gázüzemű berendezéseket a szükséges mértékben üzemen kívűl helyeztük-e.

 

 

 

 

7

 1. A lakóépületekre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások

 

 1. Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a redeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékenyégek kivételével olyan tevékenység nem folytatható, amely a rendeltetésszerű használattól eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.

Például, amennyiben valaki a lakásban, pincében vagy garázsban a megengedettnél nagyobb mennyiségű tűzveszélyes folyadékot tárol, abban az esetben ellene tűzvédelmi eljárás kezdeményezhető, pénzbírságra sújtható.

 

 1. Lakásonként legfeljebb 10 litert I-II-es tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és aeroszolt (pl. benzin), illetve legfeljebb 30 litert III-as tűzveszélyességi fokozatú folyadékot ( pl. gázolajt) szabad tartani.

 

 1. Pincészeti helyiségekben vagy egyéb tárolóhelyen robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, éghető folyadék (benzin, gázolaj), égehtő gáz, gázpalack nem tárolható.

 

 1. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszhet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben tilos tárolni.

 

Pl., sósav és hypó együttes tárolása esetében, a tárolóedények sérülésekor klórgáz fejlődik, ami életveszélyes.

 

 1. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben gázpalackot tartani tilos.

 

 1. Többszintes lakóépületben lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack. Egyéb helységekben ( pince) tárolás tilos!

 

 1. Gázpalack használata és tárolása tilos olyanföldszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

 

 1. Lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok, és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak – a 7. pontban foglaltak kivételével – nem helyezhetők el, továbbá ott a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélkül nem üzemeltethető.

 

A menekülést akadályozó tárgyakat, berendezéseket továbbra is tilos, akár átmeneti jelleggel is a menekülési útvonalakon tárolni.

 

 

 1. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyes éghető anyagok – az építési termékek és biztonsági jelek kivételével – az elhelyezéssel érintett fal vagy padló felületének legfeljebb 15%-ig helyezhetők el.

 

 1. Lakórendeltetésű épületek, épületrészek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, amennyiben a menekülési útvonal minimális méretét nem szűkítik le.

 

Törekedni kell, hogy a lépcsőházakban elhelyezett virágok ne a menekülési útvonalban hanem a bugrókban, sorkokban legyenek.

 

 1. Homlokzati hőszigetelő rendszer építésbe, szeméttároló-, tetőtér-, pince-, folyosóra vagy lépcsőházba nyíló ajtók tűzvédelmi osztályának meg kell felelnie az aktuális jogszabályi kötelezettségeknek.
 1. A létesítésre és használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

 

 1. A tűzoltóság vonulása és működése céljára az építményekhez olyan felvonulási utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. ( 54/201 ( XII. 5. ) BM rendelet IX. fejezet 38. pont)

Különös tekintettel kell lenni az átjárók előtt történő parkolásra.

 

 1. Az épületekben a bejáratot, folyosót, belső közlekedési utat, kijáratot teljes szélességben szabadon kell hagyni, az eltorlaszolni még átmenetileg is TILOS

 

 1. A villamos berendezések kapcsolóit, közmű nyitó-és zárószerkezetét, valamint e szerelvények elhelyezésére szolgáló szekrényeket állandóan hozzáférhető és használható állapotban kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad, TILOS!

 

 1. Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek.

 

 

 

 

 1. Tűzjelzés, tűzesetek bejelentése

 

Aki a TÁRSASHÁZ területén, vagy bárhol tüzet vagy füstölést észlel, illetve arról tudomást szerez, azt azonnal köteles késedelem nélkül jelezni a Tűzoltóságnak. ( 105 vagy 112 )

 

A társasház lakóit és az ott tartózkodókat hangos szóval, tüzilármával kell értesíteni.

 

A tűzjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell a következőket:

 • a tűzeset ( káreset) pontos címét, helyét ( utca, házszám, épületrész, helyiség neve)
 • mi az ami ég, milyen káreset történt, mi van veszélyben
 • emberélet van –e veszélyben
 • milyen terjedelmű a tűzeset
 • a jelző neve, jelzésre használt telefon száma.

A tüzet, tűzjelzést követően, illetve azzal egyidőben a rendelkezésre álló eszközökkel és erőkkel meg kell kísérelni eloltani, vagy legalább a továbbterjedését megakadályozni. Amennyiben a tüzet még a jelzés előtt sikeresen eloltották, vagy esetleg a tűz emberi beavatkozás nélkül szűnt meg, a tűzesetet akkor is a fentiek szerint kell jelenteni.

A tűz oltását a lakók kötelesek ellenszolgáltatás nélkül

 • közvetlen részvétükkel
 • járműveik, eszközeik, felszereléseik, anyagaik rendelkezésére bocsátásával,
 • adatok közlésével elősegíteni, illetve a tűzoltás vezetőjének erre irányuló felhívását maradéktalanul teljesíteni.

A tűz színhelyén más szerv vagy személy, intézkedéseket csak a tűzoltás vezetőjének egyetértésével tehet.